De Imkersereniging Place To Bee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u in ons Privacy beleid hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Ons Privacybeleid

Opslag van gegevens

De Imkersvereniging Place To Bee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 Algemeen

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Imkersvereniging Place To Bee houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

- verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Imkersvereniging Place To Bee zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het contactformulier.

Persoonsgegevens van de leden worden door de Imkersvereniging Place To Bee verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- administratieve doeleinden,

- inning van de ledenbijdrage,

- informatieverstrekking,

- uitnodigingen voor bijeenkomsten activiteiten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

- de aanmelding als lid van de Imkersvereniging Place To Bee via de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV); of

- de aanmelding als lid direct bij de Imkersvereniging Place To Bee

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Imkersvereniging Place To Bee de volgende persoonsgegevens van u vragen/opslaan:

- Voorletters;

- Roepnaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer(s);

- Adres;

- E-mailadres;

- NBV lidmaatschapsnummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door de Imkersvereniging Place To Bee opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het lidmaatschap en zijn uitsluitend toegankelijk voor het bestuur van de vereniging. Na beëindigen van het lidmaatschap blijven de volgende gegevens bewaard in een alleen voor de ledenadministrateur toegankelijke vorm:

Voorletters

- Roepnaam

- Tussenvoegsel

- Achternaam

- Telefoonnummer(s)

- Adres

- E-mailadres

- Actieve periode als lid en eventueel beklede bestuursfuncties

Stopt u als lid en wilt u niet dat de bovenstaande gegevens bewaard worden, geef dat aan, dan moeten en zullen deze gegevens worden verwijderd.

Beeldmateriaal

De Imkersvereniging Place To Bee verzamelt niet actief beeldmateriaal van leden. Wel gebruiken we foto’s van evenementen of bijeenkomsten die we organiseren of waar we als Imkersvereniging Place To Bee bij betrokken zijn voor promotiedoelen (dit natuurlijk uitsluitend met instemming van de maker van het beeldmateriaal). Dit gebruik blijft beperkt tot de eigen website of facebookpagina (in de toekomst). Bij deelname aan genoemde evenementen of bijeenkomsten wordt er vanuit gegaan dat leden toestemming geven voor dit gebruik.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft alsmede het hierboven genoemde beeldmateriaal van bijeenkomsten of evenementen verstrekken wij nooit aan derde partijen, met als enige uitzonderingen;

- het afstemmen van de gegevens tussen de Imkersvereniging Place To Bee en de NBV, en

- gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstrekken

Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens blijven alleen voor de ledenadministratie toegankelijk. Ben u uitgeschreven en wilt u dat ook deze gegevens niet langer bewaard blijven, laat het weten. Dan verwijderen we ook deze gegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens de Imkersvereniging Place To Bee van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- De gegevens staan niet op een via internet toegankelijke plaats waardoor kans op het hacken van de gegevens is uitgesloten.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Om uw gegevens in te zien kunt u contact opnemen met ieder lid van het bestuur die het verzoek zal doorgeleiden naar de feitelijk beheerder van de gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contactgegevens

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. U kunt u zich wenden tot een lid van het bestuur of door het invullen en opsturen van het contactformulier.